Lot 647 Malabar Power Zane

Malabar Power ZaneWeight: 900kgScrotal: 36cmsTeeth: 2P8/Rib: 13 & 11EMA: 144 sq cmsIMF%: 5.3%Morphology: 95% Normal

Lot 646 Malabar MG Cody

Malabar MG CodyWeight: 940kgsScrotal: 38cmsTeeth: 2P8/Rib: 14 & 10EMA: 140 sq cmsIMF%: 6.7%Morphology 87% Normal

Lot 645 Malabar OS Ezra

Malabar OS EzraWeight: 1150kgScrotal: 45cmsTeeth: 4P8/Rib: 14 & 10EMA: 153 sq cmsIMF%: 4.2%Morphology: 80% Normal